Kontakt

KONTAKT

EMAIL

info@kulig-zakopane.eu

NUMER TELEFONU

+48 692 849 611

LOKALIZACJA

Biuro Adventure Fun & Trips Ul. Kościuszki 10 (wejście od strony ul.Aleje 3 maja) 34-500 Zakopane

Regulamin świadczenia usług eventowych wraz z polityką prywatności

Spis treści:

Polityka prywatności i polityka Cookies

 1. Kto jest administratorem twoich danych?
 2. W jakim celu i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy Twoje dane osobowe?
 3. Prawnie uzasadnione interesy Administratora
 4. Odbiorcy danych
 5. Okres przechowywania danych
 6. Przysługujące prawa
 7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
 8. Prawo do wniesienia sprzeciwu
 9. Polityka cookies
 1. Stosowanie Cookies
 2. Zgodność stosowania Cookies z prawem
 3. Brak ingerencji Cookies z urządzeniem końcowym
 4. Cele wykorzystywania Cookies
 5. Rodzaje plików Cookies
 6. Prawo wykorzystania Cookies przez Partnerów i reklamodawców
 7. Wyłączenie mechanizmu plików Cookies


Polityka prywatności

Właścicielem Serwisu Internetowego Kulig – Zakopane działającego pod adresem: www.kulig-zakopane.eu jest Bartłomiej Tomaszkowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma usługowa PaintMe Bartłomiej Tomaszkowicz z siedzibą w Zakopanem (34-500), przy ul. Gładkie 11a, NIP 7361686695.

 Zawsze, gdy w treści niniejszego dokumentu (zwanego dalej: „Polityką”) użyte są określenia takie jak: my, nasze lub inne o podobnym charakterze – oznaczają one właściciela Serwisu Internetowego (zwanego dalej: „PaintMe”).

 

Polityka ma charakter informacyjny – jej celem jest poinformowanie osób odwiedzających nasz Sklep oraz osób korzystających z naszych usług o:

– zasadach przetwarzania danych osobowych, 

– przysługujących uprawnieniach związanych z przetworzonymi danymi osobowymi, 

– polityce plików cookies.

 Podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych są: 

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”; 

– ustawa -z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z dnia 24 maja 2018 r. poz. Nr 1000) 

Chcemy, aby przedstawione informacje były użyteczne w jak największym stopniu. Dlatego też, w celu uzyskania większej przejrzystości, w dalszej części Polityki będziemy zwracać się do Państwa w sposób bezpośredni (zgodnie z etykietą). 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz napisać do nas na adres: info@kulig-zakopane.pl

 

 • Kto jest administratorem twoich danych?

Przetwarzanie (m.in. zbieranie i przechowywanie) Twoich danych osobowych będzie wykonywane przez PaintMe Bartłomiej Tomaszkowicz w Zakopanem będącym Administratorem Twoich danych osobowych (zwany dalej: “Administratorem”)

Pełne dane kontaktowe Administratora:

Firma usługowa PaintMe Bartłomiej Tomaszkowicz

 1. Gładkie 11a, 34-500 Zakopane

tel. 692 846 611

e- mail: biuro@paintme.pl

 

 • W jakim celu i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy twoje dane osobowe?

W związku z korzystaniem z serwisu Internetowego Administrator zbiera Twoje dane osobowe:

 1. a) za Twoją uprzednio wyrażoną zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) – w tym zakresie Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych (za wyjątkiem przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO). 
 2. b) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w zakresie umów o świadczenie usług (obejmującej w szczególności składanie zapytań za pomocą formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym, obsługi Klienta, kontaktu z klientem za pośrednictwem urządzeń końcowych, w tym w szczególności za pomocą wiadomości e-mail, sms lub za pośrednictwem udostępnionych komunikatorów społecznościowych, np. Messenger, WhatsApp, kontaktu telefonicznego, w celach statystycznych związanych z działalnością PaintMe). 
 3. c) gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), w tym: obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 4. d) gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

 

 • Prawnie uzasadnione interesy administratora:

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. na potrzeby realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, do których należą: 

− obsługa reklamacji dotyczących działania Serwisu, jeśli złożysz taką reklamację; 

− realizacja marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora polegająca na monitorowaniu Twojej aktywności celem dopasowania wyświetlanych Tobie reklam zgodnie z wcześniej przeglądanymi przez Ciebie usługami; 

− prowadzenie marketingu bezpośredniego usług Administratora, w tym spersonalizowanych działań marketingowych realizowanych w formie profilowania; 

− realizowanie marketingu bezpośredniego poprzez kontaktowanie się z Tobą, dostępnymi kanałami komunikacji (jednakże w przypadku komunikacji poprzez środki elektroniczne 

– takie jak adres e-mail lub numer telefonu – wyłącznie za Twoją zgodą lub żądaniem świadczenia usługi): 

− obsługa usług płatniczych wykorzystywanych do realizowania płatności za zamówione przez Ciebie usługi; 

− zapewnienie bezpiecznego świadczenia usług drogą elektroniczną m.in. poprzez egzekwowanie przestrzegania zasad Serwisu określonych w Regulaminie Świadczenia usług eventowych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu; 

− monitorowanie Twojej aktywności celem przeprowadzenia analiz między innymi pod kątem funkcjonalności Serwisu, poprawy i rozwoju jego działania, wprowadzania udogodnień/nowych funkcjonalnych rozwiązań, sporządzania statystyk; 

− prowadzenie postępowań sądowych/pozasądowych;

− dla celów archiwizacyjnych oraz wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

 • Odbiorcy danych:

Odbiorcami danych, czyli podmiotami, którym dane będą ujawniane są: podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, a więc dostawcy rozwiązań IT, podmioty wspierające prowadzenie przez nas działań marketingowych, osoby, które – z naszego upoważnienia lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy) ale również podmioty trzecie, w tym w szczególności podwykonawcy, podmioty świadczące usługi oferowane w Serwisie Internetowym oraz podmioty zapewniające usługi płatnicze, kurierskie, prawne, pocztowe.

 

 • Okres przechowywania danych:
 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) będą przetwarzane do czasu jej odwołania; 
 2. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi terminów przedawnienia; 
 3. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, świadczeniem usług drogą elektroniczną, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania. 
 4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (np. marketing bezpośredni, profilowanie, cele analityczne) będzie realizowane do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach (zgodnie z pkt IV powyżej), chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych będzie realizowane przez okres obowiązywania umowy albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • Przysługujące prawa:

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

− żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 

− cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych jest konieczne dla zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie określonych danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub niemożnością jej prawidłowego wykonania.

 

 • Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali również w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany nie będzie prowadziło do podejmowania przez Administratora decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która mogłaby wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie Twoich danych osobowych będzie się sprowadzało do przetwarzania Twoich danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie.

 

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu: 
 1. W dowolnym momencie masz prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania realizowanego na podstawie tego przepisu. Wówczas nie będzie nam wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 2. Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

 • Polityka Cookies:
 1. Stosowanie Cookies:

Paint Me może stosować „cookies” (ciasteczka), czyli pliki, zawierające dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym (w szczególności komputer lub Urządzenie Mobilne) Klienta/Uczestnika danego Serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem z tego urządzenia końcowego. 

 1. Zgodność stosowania Cookies z prawem

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243, zwana dalej: Prawem Telekomunikacyjnym) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta/Uczestnika pliki cookies jest PaintMe. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności Prawo telekomunikacyjne, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2013 r. , poz. 1422, ze zm.) oraz ustawą 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135, ze zm.). 

 1. Brak Ingerencji Cookies z urządzeniem końcowym:

Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu: 

 1. Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Klienta/Uczestnika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta/Uczestnika Serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
 2. Udoskonalenia Serwisu internetowego, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Klienta/Uczestnika Serwisu internetowego; 
 3. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
 4. Utrzymania sesji Klienta/Uczestnika Serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Klient/Uczestnik nie musi na każdej podstronie Serwisu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła; 
 5. W celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Klienta/Uczestnika Serwisu internetowego, zarówno przez EventForYou jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych Usługodawcy. 
 1. Rodzaje plików Cookies:
 1. W ramach Serwisu internetowego stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”: 
 2. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta/Uczestnika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelnienia w ramach danego Serwisu internetowego; 
 3. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta/Uczestnika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez  Klienta/Uczestnika i służą do zapamiętania wybranych przez Klienta/Uczestnika ustawień i personalizacji interfejsu Klienta/Uczestnika; 
 4. „Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third partiescookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu internetowego oraz dostarczanie Klientom/Uczestnikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych Klientów/Uczestników. 
 1. Prawo wykorzystywania Cookies przez Partnerów i reklamodawców:

Pliki cookies zamieszczone w urządzeniu końcowym Klienta/Uczestnika Serwisu internetowego wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z PaintMe reklamodawców oraz Partnerów, na co Klient/Uczestnik wyraża zgodę. 

 1. Wyłączenie mechanizmu plików Cookies:

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy Klient/Uczestnik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach jak i Urządzeniach Mobilnych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta/Uczestnika Serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu internetowego. 

 Regulamin Organizacji Eventów

1.Definicje

 1. Klient  – osoba fizyczna (w tym również Konsument) podmiot składający zapytanie o ofertę lub składający zamówienie.
 2. Konsument / uczestnik – osoba fizyczna, na rzecz której zgodnie z przyjętą ofertą i Regulaminem zostanie zorganizowana impreza lub zamówienie.
 3. Sprzedawca – Podmiot sprzedający możliwość  skorzystania z usługi ,  podmiot/y realizujący na rzecz Uczestnika Usługi/pakietu lub wskazaną w przyjętej przez niego Ofercie 
 4. Usługa –  wybrana przez Klienta/Konsumenta atrakcja, impreza lub wydarzenie.
 5. Wejściówka / bilet –  potwierdzenie zawarcia umowy na korzystanie z usługi zawartej ze Sprzedawcą, w określonym terminie,  godzinie i dacie.
 6. Zamówienie – oświadczenie Klienta o  zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem sprzedaży online, określające rodzaj usługi, liczbę oraz termin i godzinę zakupionych biletów.

2.Informacje i postanowienia ogólne

 1. Przy zakupie biletu na kulig Kupujący ma możliwość i obowiązek zarezerwowania miejsc na określony dzień i godzinę. Taka rezerwacja oznacza, że te konkretne miejsca są zarezerwowane wyłącznie dla danego Kupującego, uniemożliwiając innym Klientom ich zakup oraz generując koszty dla Organizatora. W związku z tym, w przypadku anulacji biletów przez Kupującego, wpłacone środki nie podlegają zwrotowi.
 2. Wejściówka / bilet – stanowią dowód zakupu pomiędzy klientem a Sprzedawcą.
 3. Ceny biletów mogą różnić się niezależnie od siebie. Oznacza to że kupujący bilet tydzień wcześniej nie może żądać obniżenia ceny za zakup  biletów które mogą obecnie  uczestniczyć w promocji.
 4. Spóźnienia lub brak udziału w wybranym terminie oraz godzinie wydarzenia jest równoznaczne z automatycznym anulowaniem usługi, bez zwrotu wpłaconej kwoty przez klienta/konsumenta.
 5. Klient / konsument, który zobowiązał się dotrzeć na miejsce kuligu na własną rękę, musi stawić się w konkretnym miejscu startu, minimum 15 min. przed godziną rozpoczęcia wydarzenia.
 6. Niedopuszczalne jest spóźnienie się na umówioną godzinę startu atrakcji. Pod rygorem automatycznego anulowaniu zamówienia.
 7. Transport zawarty w cenie – konsument, który korzysta z transportu zakupionego w pakiecie jest zobowiązany do stawienia się o wyznaczonej godzinie i miejscu odbioru. Pod rygorem automatycznego anulowania zamówienia. Wszelkie zmiany dotyczące zmiany miejsca odbioru, należy zgłosić do godziny 11:00 danego dnia, w którym odbywa się atrakcja. 
 8. W przypadku grup o nieparzystej liczbie tj. 3,7 lub 11 osób – obowiązkowe jest opłacenie wolnego ( pustego ) miejsca w saniach. Jeśli klient nie wywiąże się z danego podpunktu, opłata ta zostanie mu automatycznie naliczona do dopłaty na miejscu startu przed kuligiem.
 9. Sanie w poszczególnych lokalizacjach mogą różnić się ilością zajmowanych miejsc, czyli będą one 4 lub 8 osobowe. W przypadku dorożek mogą być one 4,10 lub 12 osobowe.
 10. O przydziale wielkości sań oraz zajmowanych miejscach decyduje organizator. Bez możliwości ich zmiany.
 11. Dzieci do 3 roku życia uczestniczą w kuligach GRATIS pod warunkiem że zajmują miejsca w transporcie na kulig i  saniach na kolanach opiekuna, oznacza to również że nie mają swojego “własnego” miejsca. Jeśli chcą Państwo aby dziecko miało swoje miejsce należy wykupić opcję w sklepie online nazwane “ pustym miejscem “. 
 12. W razie braku odpowiedniej pokrywy lodowej bądź śniegu, sanie zostaną automatycznie zastąpione dorożkami. Zmiana ta nie podlega możliwości zgłoszenia  zwrotu lub rezygnacji z niniejszego kuligu.
 13. W przypadku braku odpowiedniej frekwencji, organizator zaproponuje zmianę lokalizacji lub terminu kulig, proponując inne warunki. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody wpłacone pieniądze zostaną zwrócone. Natomiast kwota zwrotu może zostać pomniejszona o prowizję potrącane dla bramek płatniczych.
 14. Cała impreza odbywa się na świeżym powietrzu na otwartej przestrzeni, więc każdy uczestnik powinien we własnym zakresie zadbać o odpowiedni ubiór.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione rzeczy.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie innych Klientów / uczestników w tym ewentualne uszczerbki na zdrowiu lub wypadki wynikającej z konfliktów obu stron. 
 17. Zadatek lub opłata za bilet jest gwarancją realizacji usługi i w przypadku anulacji rezerwacji przez klienta nie podlega on zwrotowi do 72h przed rozpoczęciem atrakcji.
 18. Błędnie podane dane, klient może zgłosić pod adres e-mail  Sprzedawcy  – celem ich skorygowania.
 19. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez klienta co może spowodować brak kontaktu celem potwierdzenia rezerwacji.

 

 1. Reklamacje – Odstąpienie od umowy.

   

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie warunków umowy.
 2.  Reklamacje należy kierować pisemnie poprzez wiadomość e-mail umieszczony w zakładce kontakt. Takie zgłoszenie powinno zawierać – wejściówkę – nr biletu / biletów. Opis sytuacji oraz dane do wykonania zwrotu.
 3. Wszelkie reklamacje należy zgłosić natychmiast po zaistnieniu podstaw do jej zgłoszenia.
 4. Automatyczne anulowanie danej wejściówki / biletu może nastąpić w momencie niewywiązania się klienta/konsumenta z warunków zawartych w informacjach i postanowieniach ogólnych, bez konieczności informowania o tej anulacji.
 5. Dla Wejściówek, dla których oznaczony jest konkretny dzień lub okres świadczenia usługi i które dotyczą umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu pieniędzy. Wynika to  z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827). 
 6. Jeśli pkt. 5 nie ma zastosowania oraz jeżeli: Wejściówka nie została wykorzystana w określonym czasie lub data realizacji nie została jeszcze przekroczona. Informacje o danym czasie znajdą Państwo w zakładce Informacje i postanowienia ogólne.
 7.  Każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od daty jego zgłoszenia.
 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikających lub związanych: ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na podstawie niniejszego Regulaminu powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem; lub z umowa zawartą na odległość pomiędzy ww. Stronami zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo dla Sprzedawcy. 
 9. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią — mediację – Sprzedawca wyrazi zgodę), Dostęp do ww. procedur jest opisany w polskim Kodeksie postępowania cywilnego oraz Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Sprzedawca informuje, iż na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 
 10. O ile zwrot jest możliwy, płatność klienta zostanie przelana na konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia odstąpienia od umowy drogą elektroniczną przez klienta zawierającą wszystkie niezbędne dane do przeprowadzenia niniejszego zwrotu.
 11. Wnioski o zwroty należy składać nie później niż do 14 dni od dnia wyznaczonego terminu usługi. W innym wypadku zostaną one automatycznie uznane za bezpodstawne. 


Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks Cywilny. 
 2. Klient/Uczestnik zobowiązuje się dążyć do polubownego zakończenia sporu, który może powstać na tle niniejszej Umowy o świadczenie usług pośrednictwa. 
 3. Klienta/Uczestnika Serwisu internetowego obowiązuje regulamin w brzmieniu określonym na stronie www.kulig-zakopane.eu
 4. PaintMe  jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji regulaminu na stronie www.kulig-zakopane.eu 
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 11.05.2020 r.

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Czekamy na Was !

Regionalny catering
ALL_7073
AB1_4495